Những thành tựu kinh tế nổi bật của Việt Nam 32 năm Đổi mới

Sau 32 năm Đổi mới, diện mạo kinh tế Việt Nam đã thay đổi, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt ngưỡng thu nhập trung bình, đời sống nhân dân đi lên
Post a Comment

0 Comments