Showing posts from May, 2021Show all
Cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân
 Đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND các cấp
THÀNH CÔNG CỦA CUỘC BẦU CỬ: SỨC MẠNH TỪ LÒNG DÂN
Hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trên cả nước
Bầu cử thành công trong đại dịch thể hiện niềm tin của nhân dân