Showing posts from December, 2021Show all
“Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” và trò hề của Việt Tân
 Nhận diện bản chất của một số "giải thưởng nhân quyền"